COMMITTEE

Organizing Committee
Xiang Yang Liu (liuxy@xmu.edu.cn) - Chair

Lianfen Huang (lfhuang@xmu.edu.cn)-Co-Chair

Chen-Xu Wu (cxwu@xmu.edu.cn) -Co-Chair

Jianwei Shuai (jianweishuai@xmu.edu.cn) -Co-Chair

Xu Hou (houx@xmu.edu.cn)

Meidan Ye (mdye@xmu.edu.cn)

Wenxi Guo (wxguo@xmu.edu.cn)

Da Zhan (zhanda@xmu.edu.cn)

NaiBo Lin (linnaibo@xmu.edu.cn)

ZhiSen Zhang (zhangzs@xmu.edu.cn)

Secretary
Meidan Ye (mdye@xmu.edu.cn)- Co-Secretary-General

Wenxi Guo (wxguo@xmu.edu.cn)- Co-Secretary-General

Rui Yu (yurui@xmu.edu.cn)

Hao Wang (h_wang@xmu.edu.cn)

Likun Yang (lkyang@xmu.edu.cn)

Yun Yang (yangyunwk@163.com)

Contact Information

A/Prof. Meidan Ye (18859277190, mdye@xmu.edu.cn)

Dr. Rui Yu (13164890136, yurui@xmu.edu.cn)

Dr. Hao Wang (18959202971, h_wang@xmu.edu.cn )

Dr. Likun Yang (18959288550, lkyang@xmu.edu.cn)

Dr. Yun Yang (13859999762, yangyunwk@163.com)