banner

帅建伟 教授
帅建伟,教授,博士生导师
国家杰出青年基金获得者,福建省高校领军人才,福建省闽江特聘教授
博士:厦门大学,1995;硕士:厦门大学,1992;学士:厦门大学,1989
电子邮箱: jianweishuai@xmu.edu.cn
电话: 139 5928 7814
 
 
主要研究方向
计算生物学和计算医学:
    细胞信号, 神经网络, 免疫系统, 癌细胞动力学, 蛋白质动力学
 
 
主要论著
  1. Y. D. Huang, J. W. Shuai*, The Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117, 6138;
  2. S. Ruediger, P. Jung, J. W. Shuai* PLoS Computational Biology, 2012, 8, e1002485;
  3. F. Wei, J. W. Shuai*, Physical Biology, 2011, 8, 026009;
  4. S. Rüdiger, J. W. Shuai* and I. M. Sokolov, Physical Review Letters, 2010, 105, 048103;
  5. H.Lin,  J. W. Shuai*, New Journal of Physics, 2010, 12, 043051;
  6. I. F. Smith*, S.  M  Wiltgen, J. W. Shuai, I. Parker, Science Signaling, 2009, 2, ra77 ;
  7. J. W. Shuai*, J E Pearson, and I Parker, Biophysical Journal, 2008, 95, 3738;
  8. J. W. Shuai* , P Jung, Physical Review Letters, 2005, 95, 114501;
  9. J. W. Shuai* , P Jung, Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 2003, 100, 506;
  10. J. W. Shuai* , P Jung, Physical Review Letters, 2002, 88, 68102;