banner

吴晨旭 教授

 
吴晨旭,教授,博士生导师
闽江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者,霍英东教育基金获得者
厦门大学凝聚态物理国家重点学科负责人
福建省凝聚态理论与计算物理创新团队带头人
厦门大学物理与机电工程学院院长
博士(提前毕业):日本东京工业大学,1998;硕士:厦门大学,1991;学士:中国科技大学,1988
电子邮箱: cxwu@xmu.edu.cn
电话: 0592-2182600
 
主要研究方向
 1. 聚合物刷的动力学模拟
 2. 生物大分子相互作用的计算机模拟
 3. 纳米结构表面特性理论研究。
 4. 液晶理论研究
 
主要论著
 1. M. Iwamoto and C. X. Wu, The physical properties of organic monolayers, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, Singapore 2001;
 2. C. X. Wu*, Y. Yamazaki, and Z. C. Ou-Yang, J. Chem. Phys. 2001, 115, 6204 ;
 3. C. X. Wu*, H. Lin, Y. J. Chen, W. X. Li, S. G. Sun, J. Chem. Phys. 2004, 121, 1553 ;
 4. M. Y. Zeng*, C. X. Wu, G. Y. Sun, Phys. Rev. B  2004,70, 132409 ;
 5. K. V. Klenin, H. Merlitz*, J. Langowski, and C. X. Wu, Phys. Rev. Lett. 2006, 96, 018104;
 6. Z. Y. Huang, H. Merlitz, C. X. Wu*, J. Chem. Phys. 2006, 124, 234506;
 7. S. Z. He, H. Merlitz*, L. Chen, J. U. Sommer, C. X. Wu*, Macromolecules 2010, 43, 7845;
 8. L. Chen, H. Merlitz*, S. Z. He, J. U. Sommer, C. X. Wu*, Macromolecules 2011,44, 3109;
 9. X. Q. Tan, M. Y. Zeng, W. Cui, C. X. Wu*, Chem. Phys. Lett. 2011, 513, 154;
 10. X. Z. Cao, H. Merlitz*, C. X. Wu, Phys, Rev. E 2011, 84, 041802;